بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خيريه سوم شعبان
شماره پذيرش
ش قبض يا كد ملي
جهت بيماران بستري در شماره پذيرش شماره پرونده
و در باكس بعدي كد ملي را وارد نمائيد
شركت طراح داده پيشرو